OneWeb
User Guide

OneWeb User Guide :: วิธีการใส่ You Tube ลงในหน้าเว็บ

Question: วิธีการใส่ You Tube ลงในหน้าเว็บ

  1. ที่เมนู “รูปแบบบล็อก” ส่วนของ Widget ให้ทำการลากส่วนของ Widget “วิดีโอ You Tube” ไปไว้ในส่วนของตำแหน่งที่ต้องการเพิ่มวิดีโอดังภาพ
  2. จากนั้นให้ระบุหัวข้อของรายการวิดีโอ และนำ URL ของ วิดีโอ You Tube ที่ต้องการมาใส่ในส่วนของ “ลิ้งค์วิดีโอ” (ในส่วนนี้ยังสามารถกำหนดการเล่นวิดีโอได้ด้วย) จากนั้นกด “บันทึก”
Travox

About Travox OneWeb

Product Update                   อ่านเพิ่มเติม...

F.A.Q                                    อ่านเพิ่มเติม...

E-News                                อ่านเพิ่มเติม...

User Guide                            อ่านเพิ่มเติม...

Template Demo            ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Schedule Training Travox OneWeb 2013

Schedule Training for OneWeb