OneWeb
User Guide

OneWeb User Guide :: วิธีการ Add Google Map ลงในหน้าเว็บ

Question: วิธีการ Add Google Map ลงในหน้าเว็บ

  1. ในส่วนของ Back Web เมื่อทำการเขียนเรื่องใหม่ หรือเปิดรายการที่ต้องการ Add ขึ้นมาเรียบร้อยแล้ว ด้านล่างของส่วนเขียนเรื่องใหม่ จะพบกับส่วนของ “Map Press” ให้ทำการ Click ที่ “New Map”
  2. ให้ทำหารระบุที่ตั้งของสถานที่ เช่น หาดบ้านกรูด ธงชัย อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ประเทศไทย (ยิ่งระบุสถานที่ตั้งละเอียด ยิ่งได้พิกัดที่ชัดเจนขึ้น) จากนั้นกดปุ่ม “Add” ระบบจะแสดงตัวอย่างแผนที่ตามที่อยู่ที่ระบุให้
  3. ส่วนนี้สามารถตั้งชื่อแผนที่ และสามารถเลือกหรือกำหนดขนาด ได้จากส่วนนี้ จากนั้นให้กดที่ปุ่ม “Save” เพื่อทำการเพิ่มแผนที่ลงในเรื่องนี้
  4. จากนั้นให้กด “อัพเดท” เมื่อทำการ “Save” เรื่องนี้ตามปกติ
  5. ตัวอย่างการแสดงผลหน้าเว็บ
Travox

About Travox OneWeb

Product Update                   อ่านเพิ่มเติม...

F.A.Q                                    อ่านเพิ่มเติม...

E-News                                อ่านเพิ่มเติม...

User Guide                            อ่านเพิ่มเติม...

Template Demo            ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Schedule Training Travox OneWeb 2013

Schedule Training for OneWeb