OneWeb
User Guide

OneWeb User Guide :: วิธีการใส่ Code Search Box B2C ในหมวดหมู่อื่นๆ

Question: วิธีการใส่ Code Search Box B2C ในหมวดหมู่อื่นๆ

  1. ในส่วนของ Back Web ให้ไปที่เมนู “เรื่อง” จากนั้นเลือกส่วนของ “หมวดหมู่” ค่ะ
  2. จากนั้นเลือกรายหารหมวดหมู่ที่ต้องการใส่ Code Search Box B2C โดยการ click ที่ “แก้ไข” ค่ะ
  3. ที่หน้าแก้ไขหมวดหมู่ ส่วนของ “คำขยายความ” ให้นำ Code Search Box ที่ได้ มาวางไว้ด้านหน้าขอข้อความเก่าที่มีอยู่ จากนั้น ใส่

    และทำการ Click “อัพเดท” ค่ะ
Travox

About Travox OneWeb

Product Update                   อ่านเพิ่มเติม...

F.A.Q                                    อ่านเพิ่มเติม...

E-News                                อ่านเพิ่มเติม...

User Guide                            อ่านเพิ่มเติม...

Template Demo            ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Schedule Training Travox OneWeb 2013

Schedule Training for OneWeb