OneWeb
User Guide

OneWeb User Guide :: วิธีการเปลี่ยนรายการในส่วนของ Widget Home

Question: วิธีการเปลี่ยนรายการในส่วนของ Widget Home

  1. ให้ไปที่เมนูรูปแบบบล็อก ส่วนของ Widget และเลือกส่วนของ Widget Home ตามภาพด้านล่างค่ะ
  2. จากนั้นให้เลือกรายการหมวดหมู่ที่ต้องการนำมาแสดงแทนที่ได้เลยค่ะ ซึ่งส่วนนี้สามารถระบุชื่อหัวข้อ และจำนวนรายการที่จะให้ขึ้นแสดงได้ด้วยนะคะ จากนั้นให้ทำการ Click ที่ “บันทึก” ค่ะ เพียงเท่านี้ ก็สามารถทำการเปลี่ยนรายการที่อู่ในส่วนนี้ได้แล้วนะคะ
Travox

About Travox OneWeb

Product Update                   อ่านเพิ่มเติม...

F.A.Q                                    อ่านเพิ่มเติม...

E-News                                อ่านเพิ่มเติม...

User Guide                            อ่านเพิ่มเติม...

Template Demo            ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Schedule Training Travox OneWeb 2013

Schedule Training for OneWeb